VEDTEKTER LINDEN STEINERBARNEHAGE

Barnehagens eier: Barnehagen eies av Stiftelsen Linden steinerbarnehage.


Barnehagens formål: Linden Steinerbarnehage skal drives i samsvar med Rudolf Steiners pedagogiske teori og retningslinjer samt gjeldende lovverk.

 

Barnehagens opptakskriterier: Barnehagen tar imot barn fra 1-6 år. Barnet må fylle ett år i løpet av det året det tas inn. Opptak gjøres etter en samlet vurdering hvor en rekke forhold spiller inn:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas sakkyndig vurdering for nå vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
3. Barn som har søsken i Linden Steinerbarnehage eller ved Rudolf steinerskolen i Oslo.
4. Barn som er innmeldt ved Rudolf Steinerskolen i Oslo.
5. Barnets behov for barnehageplass.
6. Barnegruppens sammensetning, alder kjønn, kan tas i betraktning
7. Overflytting fra andre steinerbarnehager.


 Klage og klagerett: Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Skriftlig klage sendes Stiftelsens styre.


 Barnehagens oppsigelsestid: Plassen kan sies opp med 2 mnd. skriftlig varsel gjeldene fra den 1. i måneden. Man er forpliktet til å betale for plassen i oppsigelsestiden.


 Barnehagens åpningstid: Barnehagen åpner 8.00 og stenger 16.30 f.o.m. mandag t.o.m.fredag.. Sommerferie hele juli måned. Stengt jul og påske, to dager i skolens høstferie og to dager i skolens vinterferie foruten fem planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen har oppstart av barnehageåret fra 1.-20. august.


 Barnehagens netto leke og oppholdsareal: Barnehagens fastsatte leke-og oppholdsareal for barn under 3 år er 5,3m2, for barn over 3 år, 4m2.


 Foreldrebetaling: Foreldrebetalinger er den til enhver tid gjeldende makspris. I tillegg betales matpenger. Det er søskenmoderasjon og inntektsregulert foreldrebetaling.
Det betales for 11mnd i året.


 Barnehagens Internkontrollsystem: Det er et eget internkontrollsystem i barnehagen. Dette er nedfelt og innarbeidet i HMS arbeidet .

 

Barnehagens styringsorganer:

 

1. Stiftelsen Linden Steinerbarnehage har et styre som består av 5 medlemmer. Styret skal ha juridisk, økonomisk og steinerpedagogisk kompetanse.
2. Foreldreråd: Foreldrerådet består av alle foreldre/ foresatte og skal fremme deres felles interesser samt bidra til et samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen. Foreldrerådet kan gi samtykke til økt foreldrebetaling.
3. Samarbeidsutvalg: Samarbeidsutvalget består av foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ.

 

Vedtatt på Styremøtet 30.mai 2017